nftfamily.cz

NFTfam.

NFTfamily.

Odvaha

autor: Olena Papka

Toto dílo od současné umělkyně Oleny Papka se po vpádu ruského agresora na Ukrajinu stalo hlavním motivem iniciativy Svobodu Ukrajině. Obraz symbolizuje ukrajinský národ nejen národními barvami vyjadřujícími naději a odvahu, ale také typickým květinovým věncem a zdobeným mečem, který dívka svírá v rukou na znamení obrany svého národa.
This work by the contemporary artist Oleny Papka became the main motive of the Freedom Ukraine initiative after the Russian aggressor’s invasion of Ukraine. The painting symbolizes the Ukrainian nation not only with national colors expressing hope and courage, but also with a typical floral wreath and a decorated sword, which the girl holds in her hands as a sign of the defense of her nation.
Tomáš Mertlík díky charitativní dražbě ve spolupráci s časopisem Forbes a iniciativou Svoboda Ukrajině přispěl na dobrou věc a vydražil jedinečný obraz ukrajinské malířky Oleny Papka s názvem Ukrajínská dívka za rovný milion korun. Pomoci Ukrajině můžete i Vy sami. Rozhodli jsme se pomáhat dál, a to prostřednictvím dražby virtuálního obrázku tzn. NFT, který patří dnes mezi revoluční ve virtuálním světě. Díky internetové aukci si dnes svoje NFT můžete koupit a tím vlastnit unikátní obraz v digitální podobě. Všechny finanční prostředky získané prodejem těchto NFT poputují, stejně jako výtěžek z dražby, na pomoc Ukrajině iniciativě Svoboda Ukrajině. Děkujeme všem, kteří se rozhodli pomáhat, protože každá pomoc se počítá.
Thanks to a charity auction in cooperation with Forbes magazine and the Svoboda initiative, Tomáš Mertlík contributed to a good cause and auctioned off a unique painting by Ukrainian painter Olena Papka called Ukrainian Girl for a million crowns. You yourself can help Ukraine. We decided to help further, through the auction of a virtual image, ie. NFT, which today is among the revolutionary in the virtual world. Thanks to an online auction, you can buy your NFT today and thus own a unique image in digital form. All funds obtained from the sale of these NFTs will go, as well as proceeds from the auction, to help Ukraine initiative Freedom Ukraine. Thanks to everyone who decided to help, because every help counts.

NFT

12 unikátních NFT stávajících se z části originálního obrazu Odvaha.

12 unique NFTs representing parts of the original painting.

NFT malby Odvaha v limitovaném počtu 500ks.

NDT of the painting Courage in limited amount of 500 pieces.

Olena Papka

autorka

Ukrajinská dívka

dražba obrazu

Ukrajinská dívka

obraz Oleny Papka

O projektu

Kdo je Tomáš Mertlík?

Tomáš Mertlík je někdy naivka, někdy snílek, člověk, který zastává Havlovské hodnoty, kde věří tomu, že pravda a láska zvítězí a že solidarita, altruismus by měly být přirozenou součástí života každého z nás. Jsem člověk, který když považuje něco za správné, tak to udělá bez ohledu na to, co si o tom ostatní myslí. Jsem člověk, který prostřednictvím Batist Medical věří, že přispívá dobré věci tím, že vyrábí zdravotnické produkty, které pomáhají uzdravovat a pomáhají léčit. A jsem taky člověk, který pokračuje, co se týče mé profesní kariéry, v tom, co začal můj táta a můj táta mi nepřenechal to, co započal. Já jsem musel vzít odpovědnost do vlastních rukou a říct: Stojí mi to za to a business, který můj táta posléze prodal tak ho koupit zpátky a rozvíjet pro další generace.

Tomáš Mertlík je člověk, který se necítí být jenom českým občanem. Ale cítím se být součástí evropského společenství a cítím se být do jisté míry euro občanem a také občanem, který vyznává hodnoty západního světa, hodnoty svobody, demokracie, sounáležitosti a jak jsem zmínil pravdy a lásky. Zároveň mám v sobě hrdost na to, že jsem Čech a že patřím do východního bloku, který byl sužovaný po dlouhou dobu socialistickým systémem a snažím se dokázat, že i po tom, co jsme byli tak dlouho sužováni, tak že můžeme dokázat a promluvit do dění i na západ od nás tím, že vybudujeme dílo, které je dílo businnesové a zároveň je dílo, ze kterého můžou těžit prostřednictvím spotřeby těch zdravotnických produktů lidé v celé Evropě a popřípadě na celém světě.

Tomáš Mertlík is a person who does not feel like just a Czech citizen. But rather I feel to be part of the European Community and I feel to some extent to be a citizen of the EU, and also a citizen who professes the values of the Western world, the values of freedom, democracy, solidarity and, as I have mentioned, truth and love.

At the same time, I am proud that I am Czech and that I belong to the Eastern bloc, which has been plagued by the socialist system for a long time, and I try to prove that even after we have been plagued for so long,
we can prove and be able to speak to Western community, by building a project that is a mainly work of business and at the same time a project from which people throughout Europe and possibly around the world can benefit from the consumption of those medical products.

Proč jsem to udělal? Má to dva důvody.

Za prvé, na Ukrajině se dnes bojuje nejenom za svobodu a demokracii na Ukrajině, ale bojuje se tam za svobodu a demokracii celého západního světa. To jsou hodnoty, které jsou blízké mému srdci, a já považuji za správné je jakýmkoliv způsobem podpořit. V rámci mojí práce se snažím je podpořit výrobou zdravotnického materiálu a já jako Tomáš Mertlík, když nemůžu vzít zbraň do ruky a bojovat, tak alespoň podpořit hodnoty svobody a demokracie finančním darem, který věřím tomu, že pomůže ukončit tenhle ten konflikt a ruskou agresi.

Druhý důvod, proč jsem to udělal je, že si myslím, že se jedná o velice zdařilé dílo. Olena Papka přes svůj mladý věk, si myslím, že je velice talentovaná umělkyně a že má před sebou skvělou kariéru. A já jsem dražbou tohoto obrazu získal hodnotnou věc o kterou se nyní rád podělím a myslím si, že může pomoci Oleně, aby více vzešla ve známost jako talentovaná umělkyně.